Take Away Menu

       
Biriani & Balti
58 - Chicken Biryani
£6.75
58 - Lamb Biryani
£6.75
59 - Prawn Biryani
£7.50
60 - King Prawn Biryani
£10.95
61 - Chicken Tikka Biryani
£7.50
61 - Lamb Tikka Biryani
£7.50
62 - Vegetable Biryani
£5.80
63 - Mushroom Biryani
£5.80
64 - Chicken Balti Bhuna
£7.25
64 - Lamb Balti Bhuna
£7.25
64 - Prawn Balti Bhuna
£8.25
64 - King Prawn Balti Bhuna
£9.95
64 - Vegetable Balti Bhuna
£5.85
65 - Chicken Balti Dansak
£7.25
65 - Lamb Balti Dansak
£7.25
65 - Prawn Balti Dansak
£8.25
65 - King Prawn Balti Dansak
£9.95
65 - Vegetable Balti Dansak
£5.85
66 - Chicken Balti Masala
£7.25
66 - Lamb Balti Masala
£7.25
66 - Prawn Balti Masala
£8.25
66 - King Prawn Balti Masala
£9.95
66 - Vegetable Balti Masala
£5.85
67 - Chicken Balti Chilli Masala
£7.25
67 - Lamb Balti Chilli Masala
£7.25
67 - Prawn Balti Chilli Masala
£8.25
67 - King Prawn Balti Chilli Masala
£9.95
67 - Vegetable Balti Chilli Masala
£5.85
68 - Chicken Balti Jalfrezi
£7.25
68 - Lamb Balti Jalfrezi
£7.25
68 - Prawn Balti Jalfrezi
£8.25
68 - King Prawn Balti Jalfrezi
£9.95
68 - Vegetable Balti Jalfrezi
£5.85
69 - Chicken Balti Garlic
£7.25
69 - Lamb Balti Garlic
£7.25
69 - Prawn Balti Garlic
£8.25
69 - King Prawn Balti Garlic
£9.95
69 - Vegetable Balti Garlic
£5.85